מידע מלא אודות המכרז ניתן לראות בחוברת מכרז בקישור הבא:
רשות מקרקעי ישראל - חוברת מרכז

מסמך שאלות תשובות זה אינו מחליף קריאה של חוברת המכרז

מחיר המגרש מורכב מ-2 גורמים:
א. עלות הקרקע
ב. עלות הפיתוח
רק לעלות הקרקע יש להוסיף מע"מ. להלן הפרוט כפי שמופיע בחוברת מכרז, בנספח ד':
10. מחירי הקרקע ותנאי החכירה:
המגרשים יוקצו בהתאם למחיריהם הרשומים בטבלה בנספח ד'. המחירים נכונים למדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר 2016 המחירים ישולמו בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן עד ליום בחירת המגרש, ובתוספת מע"מ, ובלבד שבכל מקרה הסכום לא יפחת מהסכום המצויין בטבלה.
עלויות הפיתוח מפורטות בנספח ד1:
11.4 מובהר בזאת כי הזוכים במגרשים לא יוסיפו מע"מ על הוצאות הפיתוח הנקובות בנספח ד' 1 ולא יקבלו "חשבונית מס" (אלא "קבלה") ולא יהיה/ו זכאי/ים להתקזזות עם שלטונות המע"מ.
כן. פיתוח פנים מגרש כולל קירות תומכים ויישור השטח.
הבניה מחושבת לא לפי האחוזים, אלא לפי המטראז':
א. על מגרשים חד משפחתיים ניתן לבנות בית בגודל של 250 מ"ר
ב. על מגרשים דו משפחתיים ניתן לבנות בית בגודל של 210 מ"ר לכל אחד.
ג. מגרשים שכוללים יחידות אירוח – ניתן לראות פרוט בתקנון, בהתאם לגודל של המגרש
פרוט מלא ניתן לראות בחוברת מכרז בתקנוני התכניות, המצורפים כנספח ה' (בעמודים 18 - 19)
בעמוד 3 בחוברת מכרז, בהגדרה של בן מקום מצוין כי התאריך הקובע לכך הוא 24.5.14 ו 24.5.07. להלן הפרוט כפי שמופיע בחוברת מכרז.
בן מקום: מי שהוא או בן זוגו, אשר מקום מגוריו הקבוע ב- 3 השנים האחרונות, שקדמו למועד פרסום המכרז (תאריך קובע לאפשרות זו הוא (24.5.2014, הינו בצפת ובלבד שהמציא את אישור
הרשות המקומית או תמצית רישום מורחבת של משרד הפנים.
או
מי שהוא או בן זוגו, מקום מגוריו הקבוע ב- 4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות, שקדמו למועד
פרסום המכרז (תאריך קובע לאפשרות זו הוא ,(24.5.2007 בצפת, ובלבד שהמציא את אישור
הרשות מקומית או תמצית רישום מורחבת של משרד הפנים.
יובהר, כי אם רק אחד מבני הזוג עונה על הגדרת בן מקום, הרי שבן הזוג שאינו בן מקום לא
יוכל להגיש הצעה בלי בן/בת הזוג שעונה על הגדרת בן מקום.
דוגמא לאישור תושבות, מצ"ב כנספחים יא' ו-יא'1.
מרכז המידע יעביר את שמות המשפחות שמחפשות שותפים לבניה על מגרש דו משפחתי לטלי לגזיאל, מנהלת מרכז הצעירים בצפת. דרכה ניתן להתחבר למשפחות רלוונטיות.
בניית הבית ניתן להתחיל בסיום תהליך פיתוח הקרקע. לפי הערכה משוערת, פיתוח עתיד להסתיים בסוף 2018. את המועד המדויק ניתן יהיה לדעת בעת חתימה על החוזה.
בחוברת מכרז, בעמוד 10 תחת סעיף 5 מופיע פירוט של מיון וסיווג של המציעים וסדר ההגרלה.
קבוצה א (נכים) קבוצה ב (בני מקום) קבוצה ג (כלל הציבור). להלן הפרוט כפי שמופיע בחוברת מכרז:
כל המציעים מקבוצה א' כמפורט ברשימות (א) עד (ד (לחוברת המכרז, יישארו בקדימות שלהם, גם אם יירשמו במשותף עם מי שמשתייך לקבוצה בעלות קדימות נמוכה יותר. במקרה כזה, המציע הנוסף, שאינו מקבוצה א', יהנה מקדימות כשל מציע מקבוצה א'.
ידוע לנרשמים למגרש בקבוצות ב' ו- ג', כי במידה והמציעים אינם משתייכים לאותו סדר קדימות בקבוצה, הם יצורפו לקדימות הנמוכה מבין השתיים (לדוגמא: משפחה חסרת דיור ורווק חסר דיור אשר מציעים במשותף יגרילו בעדיפות שניה לאחר משפחות חסרות דיור).
ידוע לנרשמים למגרש בקבוצות ב' ו- ג', כי במידה והמציעים אינם משתייכים לאותה קבוצה (פרט לקבוצה א'), הם יצורופו לקבוצה בעלת הקדימות הנמוכה מבין השתיים (לדוגמא: רווק בן מקום חסר דיור ורווק חסר דיור שאינו בן מקום אשר מציעים במשותף יגרילו בקבוצה ג').
יוטעם, כי על כל מציע לשקול את כדאיות הרישום לקבוצה זו או אחרת, ואין הוא יבוא בכל טענה ו/או דרישה בעניין. כך לדוגמא, נכה שעומד בקריטריונים של קבוצה א' וגם בקריטריונים של קבוצה ב' וקבוצה ג' ישקול את כדאיות הרישום למי מהקבוצות.
לגביי עלויות פיתוח ראו תשובה בשאלה מס' 2.
לגביי היטלים נוספים:
היטלים נוספים יכולים להיות דרך הרשות המקומית ותאגיד המים והביוב, אשר יוכלו לגבות אגרות והיטלי פיתוח / דמי הקמה, אשר אינם נכללים במסגרת עבודות הפיתוח שיבוצעו עבור משרד הבינוי והשיכון.
אופי וסוג הבניה ניתן לראות בתקנון הבניה, בסעיף מס 6
פרוט מלא ניתן לראות בחוברת מכרז בתקנוני התכניות, המצורפים כנספח ה' (בעמודים 21 - 24)
תכנון השכונה כולל את כל מבני הציבור הנדרשים- מוסדות חינוך, דת וכו'. מבני הציבור יוקמו ע"י הרשות המקומית בהתאם למדיניות המקובלת בעיר.
בנוסף לבניה עצמית יש בניית קוטג'ים.
בימים אלה ישנו מכרז פעיל של רשות מקרקעי ישראל המזמין לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב 2 - מתחמים ( סה "כ 59 יח"ד) לבניה צמודת קרקע בשכונת מצפה ימים בצפת.
צורת הבנייה (טורי, מדורג, קוטג') ודרכי השיווק של הפרויקט תלויה בזוכים העתידים במכרז. המכרז עתיד להיסגר נכון להיום בתאריך 10.7.17
רכישת מגרש למגורים אכן מחויבת במס רכישה ע"פ הנחיות החוק. קיימות הנחות ופטורים שונים- יש לברר זכאות אישית.
לא. לא ניתן להגיש לאותו אדם יותר מהצעה אחת.
ההרשמה וההגרלה למגרשים דו משפחתיים תותר ל 2 - מציעים בלבד, אשר יופיעו במשותף כיחידת רישום אחת בלבד להלן: "הקבוצה"/"הזוכה". (עמוד 4 בחוברת המכרז)
בנספח א' בעמודים 28-29. מצ"ב הנספח

מסמכים והבהרות לניגשים למכרזי המגרשים של בנה ביתך

שימו לב !! החתימה על נספח ט"ו ונספח י'
חייבת להיות חתומה ע"י עו"ד + חותמת ומספר רישיון.

הערה:
את חוברת המכרז ניתן לרכוש בעלות של כ – 40 ₪ בדפוס ובא לציון / להדפיס דרך הקישור למכרז באתר רשות מקרקעי ישראל.
החוברת מכילה את כל הנספחים הנדרשים.
1. טופס הצעה למכרז – נספח א'
הטופס מופיע בעמוד 28 בחוברת המכרזים – את הטופס ממלאים גם הניגשים למגרש חד משפחתי וגם לשותפים הניגשים לדו – משפחתי.
בטופס עליכם למלא לאיזו קבוצה אתם משתייכים – יש לשים לב כי למעט קבוצת הנכים, בכל שאר הקבוצות – תמיד יצורפו המגישים לקדימות הנמוכה מבין השניים. (מפורט בעמוד 10 בסעיף – סדר ההגרלה ו/או בחירת המגרשים)

חשוב לשים לב – כי לא ניגשים למגרש ספציפי. בחירת המגרשים מתקיימת לאחר הזכייה במכרז.
בני זוג – במידה ושני בני הזוג חתומים על ההצעה, יש לצרף להצעה צילום ת.ז של שני בני הזוג וכן תצהירים חתומים ע"י כל אחד מבני הזוג, או לחלופין תצהיר אחד במשותף חתום ע"י שני בני הזוג. (עמוד 11 – בחוברת – מעל לטבלת המסמכים)

2. המחאה בנקאית / ערבות בנקאית
המחאה בנקאית – צ'ק של הבנק לפקודת רשות מקרקעי ישראל או ערבות בנקאית - בנוסח המופיע בנספח ג'.
לניגשים לדו עם שותף נוסף – מכניסים המחאה אחת ע"ש אחד המציעים למעטפה.
3. אישור תושבות – תחילה יש להגיע למשרד הפנים ולהוציא תמצית רישום ממרשם האוכלוסין (טופס כחול – ) עם הטופס הזה הולכים למלגם (במתחם צליל ) ומחתימים את נספח יא' (לשים לב שמודפס על דף לוגו של העירייה + חותמת)

4. תעודת זכאות לחסרי דיור ( משפחות/ נכים/ רווקים בני 29 ומעלה/ רווקים בני 21 ומעלה המשרתים או ששירתו בשירות צבאי – יש להגיע עם צילום תעודת שחרור ( למי ששרת בשירות צבאי/ כוחות הביטחון) למלגם – מול המועצה הדתית (רחוב פלמ"ח 87) ימי קבלת קהל: ב, ג, ה – 08:30-13:00 ו – יום ב' 15:00-17:00. יש לשים לב שהטופס שמוציאים מתאים ומיועד למכרז של המגרשים.

5. אישור מח' אכלוס – עבור רווקים חסרי דיור שלא שירתו בצבא או כוחות הביטחון בגילאים 21-29 – יש למלא את נספח י"ג ולהחתימו – כפי שמופיע בחוברת בעמוד 35.

6. לכל המציעים חסרי דיור – יש לצרף תצהיר היעדר זכויות בקרקע המיועדת למגורים – יש למלא נספח י' – חתום ע"י עורך דין.

7. לכל המציעים בעלי דיור – יש לצרף תצהיר ט"ו (שימו לב להוריד את הנספח המעודכן מאתר האינטרנט ולוודא שמספר המכרז והיישוב בם בהתאם לצפת) – ולהחתים עו"ד.
למעוניינים בסיוע לאיתור שותף למכרז של הדו – משפחתי :
ניתן לפנות למייל: tali@bthere.org.il
יש לכתוב מה המאפיינים שלכם, לאיזו קבוצה אתם משתייכים ופרטי התקשרות.
מועד אחרון באמצעות מסירה ידנית בלבד עד לתאריך 31/07 בשעה 12:00
במשרדי רמ"י מלון פלאז'ה נצרת עלית.
שמחים להזמינכם לימים מרוכזים
עם תשובות לכל השאלות
יום שלישי 18.7.17– בין השעות 09:00-11:00
יום שלישי 25.7.17 – בין השעות 09:00-11:00